ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน

เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน
ข้อมูลทั่วไป


 

วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจ

พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก

ส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เพื่อนำบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนและเน้นให้บริการความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่

เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง 

เพื่อบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ณ จุดเดียว

 

ประเภทการให้บริการ

การให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร

การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ

การให้บริการเบ็ดเสร็จ

 

ช่องทางการให้บริการ

รับบริการโดยตรง

เว็บไซด์

Call Center (ทางโทรศัพท์)

อื่นๆ
 
 

  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

บริการข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ศบช.
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล
สำหรับเจ้าหน้าที่ ศบช.

บริการรับเรื่องส่ง-ต่อ

บริการเบ็ดเสร็จ

ผังขั้นตอนการให้บริการ

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162