ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน

  • แนะนำศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร
  • การให้บริการรับเรื่อง - ส่ง
ต่อ
  • การให้บริการเบ็ดเสร็จ
เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน
ข้อมูลทั่วไป

(จำนวนคนอ่าน2746คน)
 

วิสัยทัศน์

ทรัพยากรมนุษย์มีศักยภาพ ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้ระบบเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

ศึกษา วิเคราะห์  จัดทำ ข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงานเพื่อให้เกิด การประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์
กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศและพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ และงานด้านการแรงงาน 


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เพื่อนำบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนและเน้นให้บริการความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่

เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับบริการ ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง 

เพื่อบูรณาการงานบริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานให้บริการประชาชน ณ จุดเดียว

 

ประเภทการให้บริการ

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

การให้บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ

การให้บริการเบ็ดเสร็จ

 

ช่องทางการให้บริการ

รับบริการโดยตรง

เว็บไซด์

Call Center (ทางโทรศัพท์)

อื่นๆ
 
 

  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

ผังขั้นตอนการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162