ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน

  • แนะนำศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร
  • การให้บริการรับเรื่อง - ส่ง
ต่อ
  • การให้บริการเบ็ดเสร็จ
งานบริการ
บริการข้อมูลข่าวสาร


 
- รับลงทะเบียนผู้สมัครงานในประเทศ โดยผ่านระบบสารสนเทศ (Matching ตำแหน่งงานว่าง)
- รับลงทะเบียนนายจ้างและรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง โดยผ่านระบบสารสนเทศ
- บริการนายจ้างคัดรายชื่อผู้สมัครงาน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
- ให้บริการแนะนำ/แนะแนว/ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
- ให้คำแนะนำด้านอาชีพ
- บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
- ให้คำแนะนำด้านการประกอบอาชีพอิสระ
- ให้คำแนะนำด้านการรับงานไปทำที่บ้าน
- รับแบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
- รับแบบใบลงทะเบียนผู้ว่าจ้าง
- ให้คำแนะนำศูนย์ข้อมูลอาชีพ
- ให้คำแนะนำการขออนุญาตดำเนินการจัดหางานในประเทศ
- ให้คำแนะนำข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- ให้คำแนะนำการหางานแก่ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- รับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- ให้คำแนะนำการขออนุญาตรับสมัครหรือประกาศรับสมัครคนหางานเป็นการล่วงหน้าทำงานต่างประเทศ
- ให้คำแนะนำการขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
- ให้คำแนะนำการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง
- ให้คำแนะนำการแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
- ให้คำแนะนำการเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานจัดส่ง
- ให้คำแนะนำการเดินทางไปทำงานต่างประเทศกับบริษัทจัดหางาน
- ให้คำแนะนำการส่งเงินเพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ
- รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
- บริการขอคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ
- ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานครั้งแรกหรือเมื่อมีใบอนุญาตเดิมขาดต่ออายุ จึงต้องขอใหม่ แรงงานต่างด้าว
- ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวที่ยังไม่ได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยนายจ้างยื่นขอรับใบอนุญาตแทน
- ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานสำหรับคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ/คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและอยู่ระหว่างรอการส่งกลับ/คนต่างด้าว ที่เกิดในประเทศแต่ไม่ได้สัญชาติไทย/คนต่างด้าวโดยผลของการถูกถอนสัญชาติ
- ให้คำแนะนำการขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน แล้วมีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
- ให้คำแนะนำการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุดหรือสูญหาย
- ให้คำแนะนำการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสำหรับคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือตามกฎหมายอื่น
- ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวว่าด้วยกฎหมาย เข้าเมือง (Non-Immigrant Visa)
- ให้คำแนะนำการขอรับใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
- ให้คำแนะนำการขอรับใบแทนใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
- ให้คำแนะนำการขออนุญาตเปลี่ยนการทำงานหรือเปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา
- รับแบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ฝึกเตรียมเข้าทำงาน
- รับแบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ฝึกยกระดับฝีมือ
- รับแบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพเสริม
- ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ม.ต้น เทอม ๒ ที่กำลังจะจบการศึกษา แต่ไม่เรียนต่อมาขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์ ๑) หางานทำ ๒) ฝึกทักษะเตรียมเข้าทำงาน
- รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
- รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
- รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบ/รับรองฝีมือแรงงานนานาชาติ (ช่างเชื่อมมาตรฐานสากล)
- บริการทดสอบ e-learning ๒๖ สาขา ผ่านระบบออนไลน์
- รับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ
- ให้คำแนะนำการขอรับสิทธิประโยชน์ของผู้ดำเนินการฝึกภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ ของสถานประกอบการ
- ให้คำแนะนำการออกเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่สถานประกอบการ
- ให้คำแนะนำการขออนุญาตเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
- รับแบบแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็ก อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
- รับแบบคำร้องเรียนงานตรวจแรงงาน
- ให้คำแนะนำการรับเรื่องร้องทุกข์ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- ให้คำแนะนำการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง (มาตรา ๑๒๓-๑๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑)
- ให้คำแนะนำการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน
- บริการรับสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- ให้คำแนะนำการตรวจความปลอดภัยในการทำงานตามคำร้อง
- ให้คำแนะนำการรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องทุกข์เกี่ยวกับความขัดแย้งในองค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง (แรงงานสัมพันธ์)
- ให้คำแนะนำการพิจารณาวินิจฉัยคำขอของลูกจ้าง กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
- ให้คำแนะนำการส่งเสริมความรู้มาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน (Corporate Social Responsibility : CSR) แก่นายจ้าง/ลูกจ้าง
- รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือการแจ้งรับผู้ประกันตน เข้าทำงาน
- รับแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา ๓๙
- รับแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา ๔๐
- รับแบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (มาตรา ๓๓)
- รับแบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา ๓๙)
- รับแบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน มาตรา ๔๐
- รับแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
- รับแจ้งบัตรประกันสังคมชำรุด/บัตรสูญหาย
- ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนนายจ้าง กองทุนประกันสังคม
- ให้คำแนะนำการขอมีบัตรประกันสังคมของคนต่างด้าว
- ให้คำแนะนำการเปลี่ยนบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
- รับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน
- รับชำระเงินสมทบจากนายจ้างกองทุนประกันสังคม (มาตรา ๓๓)
- รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา ๓๙)
- รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40)
- รับแบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนโดนหักบัญชีธนาคาร
- ให้คำแนะนำการขอรับเงินสมทบที่ชำระไว้แล้วคืน กองทุนประกันสังคม
- รับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
- รับแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง
- รับแจ้งเปลี่ยนทางเลือกการส่งเงินสมทบผู้ประกันตน (มาตรา 40)
- รับแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบผู้ประกันตน มาตรา 33
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีตาย
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีตาย
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทันตกรรม
- รับแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน กองทุนประกันสังคม
- ขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 กรณีประสพอันตราย/เจ็บป่วย
- ขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 กรณีทุพพลภาพ
- ขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 กรณีตาย
- ขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 กรณีชราภาพ
- ให้คำแนะนำการขึ้นทะเบียนนายจ้างกองทุนเงินทดแทน
- ให้คำแนะนำการรับชำระเงินสมทบจากนายจ้างกองทุนเงินทดแทน
- บริการขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน
- บริการข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน
- บริการข้อมูลอัตราค่าจ้างชั้นต่ำ
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภารกิจ กระทรวงแรงงาน ทุกกรม
- บริการข้อมูลแรงงานต่างด้าว
- บริการนายจ้างกรณีต้องการแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- บริการรับคำร้องขอคืนเงินภาษี
- รับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วน


- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน
- กฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน

     
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน
      กฎหมายว่าด้วยการแรงงานสัมพันธ์
- กฎหมายเกี่ยวกับการประกันสังคม


  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

ผังขั้นตอนการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162