ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน

  • แนะนำศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร
  • การให้บริการรับเรื่อง - ส่ง
ต่อ
  • การให้บริการเบ็ดเสร็จ
e-Service MOL


 
ลำดับ
งานบริการ
หน่วยงาน/เบอร์โทรศัพท์
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
โทร. 0 2232 1406
2
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
สำนักตรวจและประเมินผล
โทร. 0 2232 1235
3
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
สำนักตรวจและประเมินผล
โทรศัพท์ 0 2232 1235
4
ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน
สำนักตรวจและประเมินผล
โทรศัพท์ 0 2232 1235
5
สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน
โทรศัพท์ 02-232-1160
6
กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน
สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน
โทรศัพท์ 02-2321418-20 / 02-6434375
กรมการจัดหางาน
1
ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
โทร. 0 2354 0092-100 ต่อ 503
2
ศูนย์บริหารคอมพิวเตอร์
โทร. 0 2354 0092-100 ต่อ 601
3
สำนักงานบริหารแรงงานไทยในต่างประเทศ
โทร. 0 2245 9435
4
กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
5
สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน
สำนักงานประกันสังคม
1
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2956 2356
2
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2956 2356
3
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2956 2356
4
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2956 2356
5
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2956 2356
6
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2956 2356
7
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2956 2356
8
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2956 2356
9
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2956 2356
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
1
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 2245 4191 โทรสาร 0 2245 5981
2
สำนักคุ้มครองแรงงาน
โทร./โทรสาร 0 2246 6916
โทร./โทรสาร 0 2246 7589
3
สำนักความปลอดภัยแรงงาน
โทร. 0 2448 9128-39, 0 2448 8338
โทรสาร 0 2448 9142-5
4
กองสวัสดิการแรงงาน
โทร./โทรสาร 0 2248 6684
5
สำนักแรงงานสัมพันธ์
โทร./โทรสาร 0 2246 8393
6
สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
โทร./โทรสาร 0 2245 7211
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1
กองแผนงานและสารสนเทศ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2247 6603
2
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
โทร. 0 2245 1825
3
สำนักพัฒนามาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงาน
โทร. 0 2245 4837
4
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โทร. 0 2643 4977 , 0 2245 1707
5
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
โทร. 0 2643 4977 , 0 2245 1707


  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

ผังขั้นตอนการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162