ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน

  • แนะนำศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร
  • การให้บริการรับเรื่อง - ส่ง
ต่อ
  • การให้บริการเบ็ดเสร็จ
งานบริการ
บริการเบ็ดเสร็จ


 

-รับลงทะเบียนผู้สมัครงานในประเทศ โดยผ่านระบบสารสนเทศ (Matching ตำแหน่งงานว่าง)

-รับลงทะเบียนนายจ้างและรับแจ้งตำแหน่งงานว่าง โดยผ่านระบบสารสนเทศ

-รับแบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน (ท.รบ.1)

-รับแบบใบลงทะเบียนผู้ว่าจ้าง (แบบฟอร์ม)

-รับแบบขึ้นทะเบียนหางาน (แบบฟอร์ม)

-รับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน

-บริการตรวจสอบสิทธิ์การขอรับเงินคืนภาษีจากการไปทำงานต่างประเทศ ผ่านระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

-รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (กพร.201)

-รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ (กพร.201)

-รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ (กพร.201)

-รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบ/รับรองฝีมือแรงงานนานาชาติ (ช่างเชื่อมมาตรฐานสากล) (กพร.201)

-บริการทดสอบ DSD-test ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน ผ่านระบบออนไลน์

-บริการทดสอบ e-learning 26 สาขา ผ่านระบบออนไลน์

-บริการเกี่ยวกับข้อกฎหมายเบื้องต้น ผ่านระบบ IP Video Phone

-รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือการแจ้งรับผู้ประกันตน เข้าทำงาน

-รับแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา 39 (สปส.1-20)

-รับแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 (สปส. 1-40)

-รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)

-รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 40)

-บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนเบื้องต้นของกองทุนประกันสังคม (ม.33, ม.39,) ผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด
 
 
 

  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

ผังขั้นตอนการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162