ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน

  • แนะนำศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร
  • การให้บริการรับเรื่อง - ส่ง
ต่อ
  • การให้บริการเบ็ดเสร็จ
งานบริการ
บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ


 

- รับแบบคำขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
- รับแบบใบลงทะเบียนผู้ว่าจ้าง
- รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- รับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- รับแบบลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ
- บริการขอคืนค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ
- รับแบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ฝึกเตรียมเข้าทำงาน
- รับแบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ฝึกยกระดับฝีมือ
- รับแบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ฝึกอาชีพเสริม
- รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบฝีมือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
- รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบฝีมือแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบกิจการ
- รับแบบสมัครเข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน ทดสอบ/รับรองฝีมือแรงงานนานาชาติ (ช่างเชื่อมมาตรฐานสากล)
- รับแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการ
- รับแบบแจ้งการจ้างลูกจ้างเด็ก อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี
- รับแบบคำร้องเรียนงานตรวจแรงงาน
- บริการรับสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนหรือการแจ้งรับผู้ประกันตน เข้าทำงาน
- รับแบบคำขอเป็นผู้ประกันตน มาตรา ๓๙
- รับแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา ๔๐
- รับแบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (มาตรา ๓๓)
- รับแบบหนังสือแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา ๓๙)
- รับแบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตน มาตรา ๔๐
- รับแบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
- รับแจ้งบัตรประกันสังคมชำรุด/บัตรสูญหาย
- รับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน
- รับชำระเงินสมทบจากนายจ้างกองทุนประกันสังคม (มาตรา ๓๓)
- รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา ๓๙)
- รับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา ๔๐)
- รับแบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนโดนหักบัญชีธนาคาร
- รับแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
- รับแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง
- รับแจ้งเปลี่ยนทางเลือกการส่งเงินสมทบผู้ประกันตน (มาตรา 40)
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตราย/เจ็บป่วย
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีเงินสงเคราะห์บุตร
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีตาย
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนจากทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
- รับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทันตกรรม
- รับแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน กองทุนประกันสังคม
- ขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 กรณีประสพอันตราย/เจ็บป่วย
- ขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 กรณีทุพพลภาพ
- ขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 กรณีตาย
- ขอรับประโยชน์ทดแทน มาตรา 40 กรณีชราภาพ
- ให้คำแนะนำการรับชำระเงินสมทบจากนายจ้างกองทุนเงินทดแทน
- บริการขอรับเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายจากกองทุนเงินทดแทน
- บริการนายจ้างกรณีต้องการแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- บริการรับคำร้องขอคืนเงินภาษี
- รับสมัครผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการจ้างงานเร่งด่วน

  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

ผังขั้นตอนการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162