ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน

เปลี่ยนการแสดงผล :

ลิงค์การบริการของหน่วยงาน

  • แนะนำศูนย์
บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • การให้บริการข้อมูล
ข่าวสาร
  • การให้บริการรับเรื่อง - ส่ง
ต่อ
  • การให้บริการเบ็ดเสร็จ
หน้าหลัก >> ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดคู่มือ/แบบฟอร์ม
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ใบเซนต์ชื่อออกหน่วยเคลื่อนที่
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานประจำเดือน แบบ ศบร.06/1 และ 06/2
คู่มือรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร.05)
แบบฟอร์มการจัดทำแผนเป้าหมายประจำปีงบประมาณ (ศบร.04)
แบบฟอร์มการจัดทำแผนการดำเนินงานรายเดือน (ศบร.03)
แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ (ศบร.02)
แบบฟอร์มสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นความต้องการของผู้ใช้บริการ (ศบร.01/1)
คู่มือการให้บริการระบบตรวจข้อมูลประกันสังคม ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (MOL Smart Service)
แบบ Check List เพื่อการพัฒนาศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน (ศบร. 07)
แบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็นความต้องการของผู้ใช้บริการ (ศบร.01)
Banner เชิญตรวจสอบสิทธิ์ประโยชน์ผู้ประกันตน ผ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card)

หน้า : [1]

  Poll
งานประเภทไหนน่าสนใจ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

  • งานบริการ
  • เกี่ยวกับศูนย์บริการประชาชน

ผังขั้นตอนการให้บริการ

ข้อมูลทั่วไป
การให้บริการของ ศบช.
เกียรติรางวัล

 

 

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 © สงวนลิขสิทธิ์ 2551
ติดต่อ : webmaster@mol.go.th โทรศัพท์ 0 2232 1162