Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

Labor Secretary Consider and prepare the annual sports expenditure report for the year 3/2561.

pll_content_description

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

Attachment:

pll_file_nametestplan_mol_web

File Size : 101.08 kb
Created Dateวันที่สร้าง : 2018-10-19
TOP