Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

การประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2564

ภาพกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2564 ทั้งหมด

     วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน และในรูปแบบระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Zoom Meeting) โดยมีนายกฤตภัทร ครุฑกุล ผู้อำนวยการ สำนักตรวจและประเมินผล เป็นกรรมการและเลขานุการ นางจันทร์เพ็ญ เดชพล ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้อง

TOP