Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

การประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565

ภาพกิจกรรม การประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 ทั้งหมด

       วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกฤตภัทร ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพการดำเนินการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาคัดเลือกศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ดีเด่นระดับกระทรวง จากศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ดีเด่นประจำเขตรับผิดของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 6 คน (6 แห่ง) โดยมีผู้แทนกรม นางจันทร์เพ็ญ เดชพล ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสนับสนุนเครือข่ายและประสานภูมิภาค ชั้น 2 อาคารกระทรวงกระทรวงแรงงาน

TOP