Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564

ภาพกิจกรรม การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564 ทั้งหมด

           วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้ได้รายงานผลการดำเนินงานของศุนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนเป้าหมายของศูนย์บริการร่วมฯ ในงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแจ้งการย้ายสถานที่ทำการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ชั่วคราวให้ที่ประชุมได้รับทราบในครั้งนี้ โดยมี จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

TOP