Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

จังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด ครั้งที่1/2565

ภาพกิจกรรม จังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัด ครั้งที่1/2565 ทั้งหมด

                   วันพุธที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ครั้งที่1/2565 เพื่อกลั่นกรองแผนงาน โครงการงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ และเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดรับการดำเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์ของจังหวัดปัตตานี และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาหลังประสบภัยพิบัติ และเพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงาน ผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีโอกาสในการเพิ่มพูนศักยภาพในทักษะใหม่ (Re-skill) นอกเหนือจากทักษะเดิมที่มี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาคารตัดเย็บเสื้อผ้า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี

TOP