Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

จังหวัดปัตตานี จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรม จังหวัดปัตตานี จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ทั้งหมด

                 วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสะนิ เหมหีม แรงงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการดำเนินงานบูรณาการงานในภารกิจของทุกหน่วยงานในการพัฒนาอาสาสมัครแรงงานจังหวัดปัตตานี และกำหนดจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อใช้กลไกเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี

TOP