Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ภาพกิจกรรม จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งหมด

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. จังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว/ผอ.จอส.จ.สระแก้ว ประธานในพิธีพร้อมด้วย นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร เทศบาลเมืองสระแก้ว และประชาชนจิตอาสา จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
1. การทาสีขอบฟุตบาทบริเวณโดยรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว
2. การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ
3. การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคบริเวณพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว
4. การฉีดน้ำทำความสะอาดพื้นที่จอดรถสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระแก้ว
ในการนี้นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว มอบหมายนายอิทธิพล ท่าแจ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน นำเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสานี้ด้วย

TOP