Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

จ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการจังหวัดชัยภูมิเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหัวนานคร ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น

ภาพกิจกรรม จ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยให้บริการประชาชน โครงการจังหวัดชัยภูมิเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหัวนานคร ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น ทั้งหมด

วันที่ 19 ก.พ. 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ
ออกหน่วยให้บริการประชาชน บริการข้อมูลด้านแรงงาน และด้านสิทธิประโยชน์แรงงาน ไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ในโครงการจังหวัดชัยภูมิเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหัวนานคร ต.บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

TOP