Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ตรวจบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอ.รม. จังหวัดลำพูน

ภาพกิจกรรม ตรวจบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอ.รม. จังหวัดลำพูน ทั้งหมด

                 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ทีมตรวจบูรณาการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กอ.รม. จังหวัดลำพูน ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านธิ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบ้านธิ ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในกลุ่มแรงงานเมียนมา ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไซ ต.ห้วยยาย อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
ผลการตรวจสอบพบว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 34 คน ไม่พบการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน และการให้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย
ทั้งนี้ ได้บูรณาการดำเนินการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา โดยหน่วยตรวจฌควิด-19 เคลื่อนที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะทราบผลการตรวจภายใน 48 ชั่วโมง

TOP