Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ทีม 5 เสือแรงงานจังหวัดกระบี่ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้จำเป็นในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรม ทีม 5 เสือแรงงานจังหวัดกระบี่ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้จำเป็นในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจังหวัดกระบี่ ทั้งหมด

            วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร) รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และของใช้จำเป็นในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจังหวัดกระบี่ จากทีม 5 เสือแรงงานจังหวัดกระบี่ (นางกุลปรียา ไพบูลย์ แรงงานจังหวัดกระบี่ นางสาวอรสิรีภัค ศิวิโรจน์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ นายฉลาดวิทย์ ประเทืองมาศ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ และนางสุกัญญา จับบาง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่)

TOP