Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดปัตตานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ให้บริการด้านแรงงานร่วมกับโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการกองพัน อรบ. บ้านไม้แก่นหมู่ที่ 1 ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น

ภาพกิจกรรม ศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดปัตตานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด ให้บริการด้านแรงงานร่วมกับโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการกองพัน อรบ. บ้านไม้แก่นหมู่ที่ 1 ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น ทั้งหมด

วันที่ 14 มกราคม 2563 ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี
ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการด้านแรงงานร่วมกับโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ ที่ทำการกองพัน อรบ. บ้านไม้แก่นหมู่ที่ 1 ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

TOP