Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (osos)

ภาพกิจกรรม นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (osos) ทั้งหมด

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. นางรษิกา ชาญณรงค์ แรงงานจังหวัดยะลา เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานและบริการการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (osos) ซึ่งกระทรวงแรงงาน ได้มีโอกาสดูแลประชาชน เรื่องแรงงาน การทำงานเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานในการเข้าถึงประชาชน พร้อมให้กำลังใจน้อง ๆ ทุกคน ในการติดต่อประสานงานจากสายงานต่างๆ มีพลังในการดูแลประชาชนต่อไป โดยในวันนี้มีผู้สนใจสมัครสวัสดิการรัฐด้านการประกันสังคม มาตรา 40 เพื่อสร้างหลักประกันให้กับตัวเอง

TOP