Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมบูรณาการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที ณ ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม

ภาพกิจกรรม นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมบูรณาการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที ณ ต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม ทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา13.30น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นางธัญญธร หอมกระจาย นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมบูรณาการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล แป้นแก้ว นายอำเภอพัฒนานิคม เป็นประธาน ทั้งนี้ นางธัญญธร หอมกระจาย ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ภารกิจของกระทรวงแรงงาน ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบกันอย่างทั่วถึง ร่วมกับ ผู้ใหญ่ลำพอง ศรีคร้าม อสร.ต.น้ำสุด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
อบต. /กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และคณะกรรมการหมู่บ้าน ต.น้ำสุด

TOP