Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล แรงงานจังหวัดปัตตานีมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านสะนิง ต.บาราเฮาะ อ.เมือง

ภาพกิจกรรม นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล แรงงานจังหวัดปัตตานีมอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านสะนิง ต.บาราเฮาะ อ.เมือง ทั้งหมด

วันที่ 25 ธันวาคม 2562นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล มอบหมายให้นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงานร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานีบูรณาการ ภารกิจด้านแรงงานออกให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านสะนิง ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีนายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอเมืองปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิด

TOP