Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาพกิจกรรม นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งหมด

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 นางสาวอิสรี วีรกุลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสุนันทา ปราสาททอง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมดาวเรือง โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

TOP