Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนนทบุรี2

ภาพกิจกรรม นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดนนทบุรี2 ทั้งหมด

              วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายกฤตพัฒน์ ครุฑกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะทำงาน เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางสาวอภินทร์พร แดงสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ

TOP