Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

ภาพกิจกรรม นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ทั้งหมด

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายขจร วงศ์สวย แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ออกหน่วยบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงแรงงาน โครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 10 บ้านแม่กระต๋อม ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

TOP