Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

ภาพกิจกรรม นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ทั้งหมด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายณัฐวัฒน์ ธีรทัศน์ธำรงค์
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 โดยมี นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม และผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นเลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการให้บริการตอบข้อซักถาม การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และโทรศัพท์สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506

TOP