Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอธาตุพนม ประจำเดือนมีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอธาตุพนม ประจำเดือนมีนาคม 2563 ทั้งหมด

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2563 นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม มอบหมายให้ นางสาวทิวาพร หงสามนุษย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอธาตุพนม ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 2 และได้ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนม (ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม ชั้น 1 )

TOP