Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

นายสุชัย ชาญวิทย์การ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ภาพกิจกรรม นายสุชัย ชาญวิทย์การ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งหมด

             วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุชัย ชาญวิทย์การ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวกรรณิการ์ เถาวัลย์เถลิง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอจอมทอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมรักแผ่นดิน ที่ว่าการอำเภอจอมทอง โดยได้รายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในเดือนที่ผ่านให้ที่ประชุมรับทราบและได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอจอมทอง มอบหมายให้ นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว ปลัดอาวุโส อำเภอจอมทอง เป็นประธาน

TOP