Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

บุคลากรสังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา เยี่ยมชมการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม บุคลากรสังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา เยี่ยมชมการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

       วันพฤหัสบดีที่4 พฤศจิกายน 2564 นางกิตติมา วิญญูวิจิตร ประกันสังคมจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา เยี่ยมชมการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วป่า ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน โดย นางชนิดาภา คงเทพ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการให้บริการ และรายงานการเข้าใช้บริการของประชาชนในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน

TOP