Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานบริการและคัดเลือกศูนย์บริการร่วมฯ ดีเด่น ครั้งที่ 2/2566

ภาพกิจกรรม ประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานบริการและคัดเลือกศูนย์บริการร่วมฯ ดีเด่น ครั้งที่ 2/2566 ทั้งหมด

         วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรฐานบริการและคัดเลือกศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานดีเด่น โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานดีเด่นทั้งหมด 4 ระดับ ได้แก่ ระดับยอดเยี่ยม ระดับดีเด่น ระดับดี และระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม (ทุกกรม/สปส.) ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP