Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปี 65

ภาพกิจกรรม ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปี 65 ทั้งหมด

        วันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสุวรา พงศปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564, แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณา (ร่าง) แผนปฏบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนตรวจบูรณาการในสถานประกอบการ/กลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ตำบล บ้านกลาง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

TOP