Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายนิยม สองแก้ว เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมฯ

ภาพกิจกรรม ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายนิยม สองแก้ว เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมฯ ทั้งหมด

             วันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. ปลัดกระทรวงแรงงานมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายนิยม สองแก้ว เป็นประธาน
เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมี
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงศูนย์บริการร่วมกระทรวงจากสำนักงานแรงงานจังหวัด 62 จังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน 64 คน และผู้ร่วมสังเกตการณ์จากสำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลาและนราธิวาส ดำเนินการโดยศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงานสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

TOP