Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดพิษณุโลก

ภาพกิจกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานเข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์บริการร่วมฯ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด

      วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เข้าเยี่ยมชมการให้บริการศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางสาววิริยาภรณ์ เปรมโพธิ์ แรงงานจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดฯ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำงานบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการให้ผู้รับบริการได้อย่างพึงพอใจให้มากที่สุด

TOP