Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกระบวนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU จังหวัดตาก

ภาพกิจกรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกระบวนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU จังหวัดตาก ทั้งหมด

         วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมกระบวนการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศตาม MOU ณ จุดผ่านแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างจังหวัดตาก ตำบลแม่ปะ และศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก
และเจ้าหน้าที่ ร่วมการตรวจเยี่ยมดังกล่าว

TOP