Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

แรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการ อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพกิจกรรม แรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการ อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งหมด

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นางสมหมาย เทียมกัน แรงงานจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาววิชชุดา ถมยาพันธ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการ อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2563
ได้ออกบริการประชาชนให้คำปรึกษาด้านแรงงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน โดยมี
นาง สุทิศา คงเถลิงศิริวัฒนา นายอำเภอเซกา เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้าน ทุ่งทรายจก หมู่ 4 ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ

TOP