Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน

ภาพกิจกรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ทั้งหมด

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงาน ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2563 ที่ประชุมรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ พ.ส.2561 ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการใช้จ่ายเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ข้อมูลพื้นที่ประสบภัยจังหวัดลำพูน และพิจารณาเห็นชอบแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 31 กิจกรรม งบประมาณ 556,960 บาท เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ 479 คน แยกเป็น กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน จำนวน 17 กิจกรรม ผู้เข้าร่วม 255 คน และกิจกรรมพัฒนาฝีมือ จำนวน 14 กิจกรรม ผู้เข้าร่วมจำนวน 224 คน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

TOP