Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานและประจำอำเภอโคกโพธิ์ ออกให้บริการประชาชนโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงานและประจำอำเภอโคกโพธิ์ ออกให้บริการประชาชนโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน ทั้งหมด

วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน บัณฑิตแรงงานอำเภอโคกโพธิ์ และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี บูรณาการภารกิจด้านแรงงานให้บริการในรูปแบบของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกับโครงการศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชนจังหวัดปัตตานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้บริการ/ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านแรงงานแก่ประชานชนในพื้นที่ รวมทั้งมีการสาธิตอาชีพอิสระ (ขนมจีบ) ให้แก่ผู้ที่สนใจ ณบ้านท่าคลอง หมู่ที่ 10 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

TOP