Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการร่วมฯ ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการร่วมฯ ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน ทั้งหมด

วันที่ 30 มกราคม 2563 นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน บูรณาการภารกิจด้านแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการในรูปแบบศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน สาขาปัตนี

TOP