Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ. ศ. 2561 – 2565

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ. ศ. 2561 – 2565 ทั้งหมด

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางสาวสุภาวดี สุถาวรกุลนักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางกิมิฑา ผอมฉิม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ. ศ. 2561 – 2565 ฉบับทบทวนและแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ใช้แดน

TOP