Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดยะลามอบหมายนางสาววาเนสสา มาโนยามิ ลงพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดยะลามอบหมายนางสาววาเนสสา มาโนยามิ ลงพื้นที่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งหมด

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา โดยนางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดยะลามอบหมาย นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เพื่อตรวจคัดกรองลูกจ้างกลุ่มเสี่ยงด้วยอุปกรณ์ชุดตรวจ ATK ในสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1.บริษัท อีซูซุ จังหวัดยะลา โดยมีพนักงานที่ได้รับการตรวจคัดกรองทั้งหมด จำนวน 42 คน
2.บริษัท ประสิทธิ์ก่อสร้าง โดยมีพนักงานที่ได้รับการตรวจคัดกรองทั้งหมด จำนวน 38 คน
          ทั้งนี้ทางสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้ให้ความสำคัญและเน้นย้ำแก่สถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง ดังกล่าวในการจัดทำแผนเผชิญเหตุการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดตั้งศูนย์สู้ภัยโควิด-19 ในสถานประกอบการ เพื่อให้มีการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้แพร่กระจายออกสู่ชุมชนภายนอก และให้สถานประกอบการทำการตรวจคัดกรองลูกจ้างกลุ่มเสี่ยงด้วยอุปกรณ์ชุดตรวจ ATK ในสถานประกอบการ จำนวน ไม่น้อยกว่า 10 % ของลูกจ้างทั้งหมด
เป็นประจำทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 ครั้ง พร้อมให้แจ้งผลการตรวจคัดกรองฯ ให้สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาทราบต่อไป

TOP