Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูนมอบหมายนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง ทั้งหมด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์ นักวิชาแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงาน จังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้างจำนวนทั้งสิ้น 44 คน แยกเป็นแรงงานไทย จำนวน 30 คน แรงงานต่างด้าน 14 คน ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำที่เข้าช่าย
การใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

TOP