Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่อำเภอแม่ทา

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงาน ในพื้นที่อำเภอแม่ทา ทั้งหมด

วันที่ 19 ธันวาคม นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับทีม ตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้างจำนวนทั้งสิ้น 62 คน แยกเป็น แรงงานไทยจำนวน 12 คน แรงงานต่างด้าว 50 คน ผลการตรวจไม่พบ
การกระทำที่เข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับการค้ามนุษย์แรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

TOP