Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง ทั้งหมด

วันที่ 19 ธันวาคม นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมออกให้บริการประชาชนตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ เทศบาลตำบลแม่แรง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานในภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และมอบถึงผ้าเพื่อร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกให้กับผู้มารับบริการ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์) เป็นประธาน

TOP