Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาววรัญญา สุทธหลวง ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการสปก.กลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาววรัญญา สุทธหลวง ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการสปก.กลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งหมด

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้างจำนวนทั้งสิ้น 50 คน แยกเป็นแรงงานไทย จำนวน 19 คน แรงงานต่างด้าว 31 คน ผลการตรวจ ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

TOP