Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ รวมออกตรวจบูรณาการ สปก.กลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงาน บังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ รวมออกตรวจบูรณาการ สปก.กลุ่มเสี่ยงตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงาน บังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ทั้งหมด

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับทีมตรวจบูรณาการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ออกตรวจ สปก.กลุ่มเสี่ยง ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การใช้แรงงาน บังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้างจำนวนทั้ง 63 คน แยกเป็นแรงงานไทย จำนวน 31 คน แรงงานต่างด้าว 32 คน ผลการตรวจไม่พบกระทำที่เข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

TOP