Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งหมด

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดลำพูน มอบหมายนางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดลำพูน ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ณ ห้องประชุมห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนวัฒน์ ฮัดเติ้ล อีเวนท์ ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
โดยมี นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่งคงมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธาน

TOP