Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุม (เร่งด่วน) คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวังชิ้น

ภาพกิจกรรม รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ร่วมประชุม (เร่งด่วน) คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวังชิ้น ทั้งหมด

      วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.30น. นายวีระพงษ์ อินใจ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม (เร่งด่วน) คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอวังชิ้น ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังชิ้น โดยมี นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ดังกล่าว

TOP