Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม “ดวงตาแรงงาน” ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน”

ภาพกิจกรรม รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม “ดวงตาแรงงาน” ประจำปี 2564 จังหวัดลำพูน” ทั้งหมด

     วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุวรา พงศปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาววรัญญา สุทธหลวง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวอาทิตยา ต๊ะหล้า นักวิชาการแรงงาน นางสุวภัทร สร่างโศก อาสาสมัครแรงงานตำบลต้นธง และ นายจรัล คำฟู อาสาสมัครแรงงานตำบลทาสบเส้า รับเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านทุจริต “ดวงตาแรงงาน” ประจำปี 2564 จากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2B อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน

TOP