Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่

ภาพกิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ทั้งหมด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางกุลปรียา ไพบูลย์ แรงงานจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดกระบี่ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติชัย ช่างเรือ นักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมฯ ได้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วมฯ โอกาสนี้

TOP