Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

ร่วมเปิดโครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างความแข็งแรงและยั่งยืนให้กับชุมชน

ภาพกิจกรรม ร่วมเปิดโครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างความแข็งแรงและยั่งยืนให้กับชุมชน ทั้งหมด

            วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑๑ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการ หลักสูตรฝึกการยกระดับฝีมือ สาขาการประกอบอาหารไทย ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน

TOP