Skip to main content

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงงาน MOL Counter Service

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมการสาธิตอาชีพอิสระ หลักสูตรการร้อยมาลัยดอกไม้สด

ภาพกิจกรรม วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมการสาธิตอาชีพอิสระ หลักสูตรการร้อยมาลัยดอกไม้สด ทั้งหมด

TOP